மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

திங்கள், 5 ஜூலை, 2021

மூலிகைப் படங்கள் (77) “ஸ்”ட்ராபெரி !

 

ஸ்டிராபெரி

மூலிகைப் படங்கள் (76) "ஜா”திக்காய் !

 

ஜாதிக்காய் மரம்

ஜாதிக்காய் பழம்

ஜாதிக்காய் விதை

ஜாதிக்காய் பருப்பு

ஜாதிக்காய் பருப்பு
மூலிகைப் படங்கள் (75) "வே”ப்பிலை முதல் வேரிமலர் வரை !

வேப்பிலை

வேப்பம்பூ

வேப்பங்கொட்டை

வேப்பம்பழம்

வேப்பங்காய்வேரல் (சிறுமூங்கில்)

(வேரிமலர்) செங்கொடி வேலி

மூலிகைப் படங்கள் (74) ”வெ”ள்ளரி முதல் ”வெ”ற்றிலை வரை !

 

வெள்ளரி

வெள்ளரி

வெள்ளரி

வெள்ளரி


வெள்ளறுகு

வெள்ளறுகு

வெள்ளறுகு

வெள்ளறுகு

வெள்ளெருக்கு


வெள்ளெருக்கு


வெற்றிலை


வெற்றிலை

வெற்றிலை

வெற்றிலை

மூலிகைப் படங்கள் (73) ”வெ”ங்காயம் முதல் ”வெ”ந்தயம் வரை !

வெங்காயப் பயிர்

வெங்காயம்

வெங்காயப் பயிர்


வெட்சிப் பூ

வெட்சிப் பூச் செடி

வெட்பாலை


வெட்பாலைப்பூ

வெட்பாலை அரிசி
வெட்பாலைக்காய்


வெட்டிவேர்
வெட்டிவேர்ப் பயிர்

வெண்கடுகு
வெண்கடுகு

வெண்கொடிவேலி

வெண்கொடிவேலி


வெதுப்படக்கி

வெதுப்படக்கி

வெதுப்படக்கி

வெந்தயக் கீரை

வெந்தயம்

வெந்தயக் கீரை

வெந்தயக் கீரை

மூலிகைப் படங்கள் (72) "வி”ழுதிச் செடி முதல் ”வி”ஷ்ணு கிராந்தி வரை !

 

விழுதிப் பழம்

விழுதிப் பூ

விழுதிக் காய்

விழுதிப் பழம்


விளாங்காய்விளாம்பழம்


விளாம்பழம்

விளாங்காய்

விளாம்பூ

விஷ்ணுகிராந்தி

விஷ்ணுகிராந்தி

விஷ்ணுகிராந்தி (வெள்ளை)

விஷ்ணுகிராந்தி

விஷ்ணுகிராந்தி