மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

சனி, 19 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (13) “கா”க்கண்டல் முதல் கார்போகரிசி வரை !

காக்கண்டல்

கார்த்திகைச்செடி

காய்வள்ளி


காயாம் பூ

காப்பிச்செடி

கானவாழை

காணாவழிக் கொடி

காட்டுச் சாயவேர்

காட்டாமணக்கு

காஞ்சி


காசுக்கொடி

காக்கிரட்டை

காக்கிரட்டை

கார்போகரிசி

கார்போகரிசி

கார்போகரிசி