மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

வெள்ளி, 25 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (18) “கை”தை (தாழைமரம்) முதல் ”கை”யாந்தரை வரை !

 

கைதை (தாழை)

கைதை (தாழை மரம்)


கைதை (தாழங்காய்)

கைதை (தாழம்பூ)

கையாந்தரை

கையாந்தரை
மூலிகைப் படங்கள் (17) ”கே”ழ்வரகு முதல் ”கே”ரட் வரை !

கேழ்வரகு

கேரட் (செம்முள்ளங்கி) செடி

கேரட் (செம்முள்ளங்கி) செடி
மூலிகைப் படங்கள் (16) “கு”ங்குமப்பூ முதல் “கு”வளை மலர் வரை !

 

குங்குமப்பூ


குறிஞ்சி

குருகு

குரவம்

குப்பைமேனி

குப்பைக் கீரை

குன்றிமணிக் கொடி

குன்றிமணி
குடசம் (பூவரசு)

குடற்சுருக்கி

குவளை மலர்

 
மூலிகைப் படங்கள் (15) “கீ”ழாநெல்லி !

 

கீழாநெல்லி

மூலிகைப் படங்கள் (14) “கி”ணற்றடிப் பூண்டு முதல் ”கி”லுகிலுப்பை வரை !

கிணற்றடிப் பூண்டு

கிரந்திநாயகம்


கிராம்பு மொக்குகள்

கிராம்புச் செடி


கிராம்பு

கிளுவை மரம்

கிளுவை மரம்கிலுகிலுப்பை