மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

வெள்ளி, 2 ஜூலை, 2021

மூலிகைப் படங்கள் (45) ”நி“த்யகல்யாணி முதல் ”நி”லாவரை வரை !


 

நித்யகல்யாணி

நித்யகல்யாணி

நிலப்பனை

நிலப்பனை

நிலவேம்பு

நிலவேம்பு

நிலாவரை (நிலஆவாரை) (நிலவாகை)
)
நிலாவரை (நிலஆவாரை) (நிலவாகை)

நிலாவரை (நிலஆவாரை) (நிலவாகை)


மூலிகைப் படங்கள் (44) ”நா“கலிங்கம் முதல் ”நா”ழல் வரை !

நாகலிங்க மரம்

நாகமரம்

நாகமரப் பூ

நாகமரப் பூ

நாய்வேளை

நாய்வேளை

நாவற்பழம்

நாவற்பழமும் காயும்

நாவற்கிளை

நாவற்பூ

நாவற்பழம்

நாழல்

நாழல்மூலிகைப் படங்கள் (43) ”ந”ஞ்சறுப்பான் முதல் ”ந”ன்னாரி வரை !

 

நஞ்சறுப்பான்

நஞ்சறுப்பான்


நந்தியாவட்டை


நத்தைச்சூரி

நத்தைச்சூரி


நரந்தம்பழம்

 
நரிமிரட்டி (கிலுகிலுப்பை)

நரிமிரட்டி (கிலுகிலுப்பை)

நரிமிரட்டி (கிலுகிலுப்பை)

நரிமிரட்டி (கிலுகிலுப்பை)

நரிமிரட்டி (கிலுகிலுப்பை)

நல்லவேளைச் செடி

நல்லவேளைக் கீரை

நறுவிலி மர இலை

நறுவிலி மரக் கிளை

நறுவிலிப் பழம்


நன்னாரிக் கொடி


நன்னாரி வேர்நன்னாரி விதை

நன்னாரி இலைமூலிகைப் படங்கள் (42) ”தொ“ட்டாற் சுருங்கி !

 

தொட்டாற்சுருங்கி

தொட்டாற்சுருங்கி

தொட்டாற்சுருங்கி

தொட்டாற்சுருங்கி

மூலிகைப் படங்கள் (41) ”தை“லமரம் !

 

தைலமரம்

தைலமரம்

மூலிகைப் படங்கள் (40) ”தே“மா முதல் தேன் வரை !

 

தேமா மரம்

தேமாம் பூ (சிவப்பு)

தேமாம் பூ (வெள்ளை)

தேமா மரம்

தேவதாரு

தேவதாரு

தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.1)

தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.2)

தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.2)


தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.2)


தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.2)


தேள்கொடுக்குச் செடி (வகை.2)
தேன்கூடு

தேன்

தேனடை