மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

வெள்ளி, 18 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (12)”க”ழற்சிக்காய் முதல் ”க”னையெருமை வரை !

 

கழற்சிக்காய் கொடி

கழற்சிக்காய்

களாக்காய்

கவிழ்தும்பை


கற்றாழை

கற்பூரவல்லி

கற்கடகசிங்கி (கடுக்காய்ப் பூ)

கறிமுள்ளி

கறிமுள்ளி

கருவேல மரம்

கருவிளை (காக்கிரட்டை)

கரும்பு
கருணைக்கிழங்கு  செடி

கருணைக்கிழங்கு  செடி

கருந்துளசிச் செடி

கருஞ்சீரகச் செடி

கருஞ்சீரகம்

கருங்கொடிவேலி

கனையெருமை மரம்

மூலிகைப் படங்கள் (11) “க”சகசா முதல் ”க”ருங்காலி வரை !

கசகசா


கசகசா


கரிசலாங்கண்ணி

கண்வலிப் பூ

கண்டங்கத்தரி

கட்டுக்கொடி

கடுக்காய்

கடுக்காய்


கடுகுச்செடி

கடுகுரோகிணி

கடல் தேங்காய்

கடற்பாசி

கடல்பாலை


கடம்பமரம்

கடம்பமரம்


கஞ்சா செடி

கஞ்சாங்கோரை

கக்கரிக் கொடி

கருங்காலி

கருங்காலி


மூலிகைப் படங்கள் (10) ”ஓ”ரிலைத் தாமரை முதல் ”ஓ”மவல்லி வரை !

 

ஓரிலைத் தாமரை

ஓரிதழ்த் தாமரை

ஓமம்

ஓமம் (விதை)

ஓமவல்லிமூலிகைப் படங்கள் (09) “ஐ”வேலி முதல் ”ஒ”திய மரம் வரை !

 

ஐவேலிக் காயும் பழமும்
ஒதியமரக் கிளை
ஒதியமரக் கிளையும் பூவும்
ஒதியன் காயும் பழமும்

ஐவேலிக் கொடி
மூலிகைப் படங்கள் (08) “ஏ”ழிலைப்பாலை முதல் ”ஏ”லக்காய்ச் செடி வரை !

 

ஏழிலைப் பாலை

ஏலக்காய்ச் செடி

ஏலக்காய்ச் செடி

ஏலக்காய்ச் செடி

ஏலக்காய்ச் செடி


ஏலக்காய்ச் செடி