மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

ஞாயிறு, 27 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (21) ”ச”ங்கிலை முதல் ”சம்பங்கி வரை

 

சங்கிலை
சங்கிலை

சங்கிலை

சங்கிலை

சர்க்கரை வேம்பு


சர்க்கரை வேம்பு


சர்ப்பகந்தி

சக்கரைத் துளசி

சக்கரைத் துளசி

சக்கரைத் துளசி

சரக்கொன்றை

சரக்கொன்றை


சப்போட்டா (சீமை இலுப்பை)

சப்பாத்திக் கள்ளி

சத்திச் சாரணை

சதாவேரி

சதகுப்பை

சதகுப்பை

சதகுப்பை

சதகுப்பை

சடாமாஞ்சில்

சடாமாஞ்சில்

சம்பங்கி

சம்பங்கி

சம்பங்கி