மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

வியாழன், 1 ஜூலை, 2021

மூலிகைப் படங்கள் (35) “தா”ளிக்கீரை முதல் ”தா”ன்றிக்காய் வரை !


தாளிக்கீரை

தாளிக்கீரை

தாளிக்கீரை


தாளிசபத்திரி


தான்றிக்காய்

தான்றிக்காய்


தான்றிமரம்

தான்றிக்காய்
 

மூலிகைப் படங்கள் (34) “தா”மரை முதல் ”தா”ழை வரை !

 

தாமரைப்பூ

தாமரைக்கொடி


தாமரைக் கொட்டை

தாமரைக் கிழங்கு


தாமரைக் கொடி

 வண்ணத் தாமரைகள்

தாழைமரம்

தாழங்காய்

தாழங்காய்

தாழம்பூமூலிகைப் படங்கள் (33) “த”லைச்சுருளி முதல் “த”வசிக் கீரை வரை !

தலைச்சுருளி (கார்த்திகைச் செடி)

தளவம் (சிவப்பு முல்லை)

தழுதாழை

தழுதாழை

தவசிமுருங்கை

தவசிக் கீரை 

மூலிகைப் படங்கள் (32 ) “த”கரை முதல் “த”லக்கைப் பூண்டு வரை !

தகரை (பொன்னாவாரை)

தக்காளி

தணக்கம் (நுணா மரம்)

தண்ணீர்விட்டான் (சதாவேரி)

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

தருப்பைப் புல் (நாணல்)

தரைப்பசலை

தர்பூசனி

தர்பூசனி

தலக்கைப் பூண்டு (பிண்ணாக்குப் புல்)

 

மூலிகைப் படங்கள் (31) “சோ”ம்பு முதல் “சோ”ற்றுக் கற்றாழை வரை !

 

சோம்பு விதை

சோம்புச் செடிசோம்புப் பூ

சோம்புக் கீரை

சோற்றுக் கற்றாழைமூலிகைப் படங்கள் (30) ”சொ”டக்குத் தக்காளி !

 

சொடக்குத் தக்காளி (எருமைத் தக்காளி)சொடக்குத் தக்காளி (எருமைத் தக்காளி)

மூலிகைப் படங்கள் (29) “சே”டல் முதல் “சே”ம்பு வரை !

சேடல் (பவளமல்லி)

சேப்பங்கிழங்கு

 

மூலிகைப் படங்கள் (28) “செ”ங்கொடிவேலி முதல் ”செ”ருப்படை வரை !

 

செங்கொடிவேலி (சிவப்பு சித்திரமூலம்)


செங்கொடிவேலி (சிவப்பு சித்திரமூலம்)செம்பருத்தி

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி

செம்மந்தாரை

செம்மந்தாரை

செண்பகப் பூ

செண்பக இலை

செண்பக மரக் கிளை

செண்பக மொட்டு


செருப்படைமூலிகைப் படங்கள் (27) “சூ”ரைச்செடி !

 

சூரைச் செடி

சூரைக்காய்