மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

வியாழன், 17 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (05) “உ”காய் முதல் ”உ”ளுந்து வரை !

உகாய் மரம்


உலக்கைப்பாலை

உப்பிலாங்கொடி

உத்திராட்சம்

உத்திராட்சம்
உத்தாமணி

உத்திராட்சம்உத்தாமணி
உருளைக்கிழங்கு செடி
உருளைக்கிழங்கு செடி

உசிலை


உளுந்து


மூலிகைப் படங்கள் (04) “ஈ”ஸ்வரமூலி முதல் ”ஈ”ழக்கொடி வரை !

 

ஈஸ்வரமூலி


ஈழக்கொடி

மூலிகைப் படங்கள் (03) “இ”சங்கு முதல் ”இ”லைக்கள்ளி வரை !இசங்கு  (சங்கஞ்செடி)

 
இசங்கு (சங்கஞ்செடி)


இலுப்பை மரம்

இலுப்பை விதை

இலுப்பைப்பூ


இலவ மரம்

இலவங்கம் (கிராம்பு)

இலவங்கம் (கிராம்பு)


இலந்தை மரம்

இலந்தைப் பழம்

இலந்தை இலைஇலச்சக்கட்டை

இருவாட்சி

இரணகள்ளி

இன்புறா

இன்சுலின் செடி

இண்டு

இஞ்சி

இஞ்சிக் கிழங்கு

இலைக்கள்ளி
மூலிகைப் படங்கள் (02) “ஆ”காசக் கருடன் முதல் “ஆ”வாரை வரை !

 

ஆகாசக் கருடன்

ஆகாசக் கருடன் கிழங்குஆளிச்செடி

ஆளிவிதை


ஆல்பக்கோடா

ஆலமரம்

ஆற்றுத் தும்பட்டி

ஆரைக் கீரை

ஆமணக்கு

ஆமணக்கு (முத்துக் கொட்டைச் செடி)அரத்தி (ஆப்பிள்)

ஆனைக் கற்றாழை

ஆனை நெருஞ்சி

ஆத்தி

ஆதண்டை

ஆடையொட்டி

ஆடு தின்னாப் பாளை

ஆடு தின்னாப் பாளை

ஆடு தின்னாப் பாளை


ஆடாதொடை

ஆடாதொடை

ஆகாயத் தாமரை

ஆவாரை