மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

ஞாயிறு, 4 ஜூலை, 2021

மூலிகைப் படங்கள் (60) "பொ”டுதலை முதல் “போ”ங்கம் வரை !

 

பொடுதலை

பொடுதலை
 

பொடுதலை

பொன் நொச்சி

பொன் நொச்சி


பொன் நொச்சி

பொன்னாங்கண்ணி

பொன்னாங்கண்ணி

பொன்னாங்கண்ணி

பொன்னாங்கண்ணி

பொன்னாங்கண்ணி

பொன்னாங்கண்ணி


பொன்னாவாரை

பொன்னாவாரை

பொன்னாவாரை

போங்கம் (புங்கமரம்)


மூலிகைப் படங்கள் (59) “பே”ய்ப்புடல் முதல் “பே”ரிக்காய் வரை !

 

பேய்ப்புடல்


பேய்ப்புடல்

பேய்மிரட்டி

பேய்மிரட்டி


பேய்மிரட்டி

பேரரத்தை

பேராமுட்டி

பேராமுட்டி

பேரிக்காய்
 மூலிகைப் படங்கள் (58) "பெ”ரியாநங்கை முதல் ”பெ”ருந்தும்பை வரை !

 

பெரியாநங்கை


பெருங்காய மரம்

பெருங்காய மரம்

பெருங்காயம்

பெருஞ்சீரகம் செடி

பெருஞ்சீரகம் செடி
பெருஞ்சீரகம் விதை

பெருஞ்சீரகம் செடியும் பூவும்

பெருந்தும்பை (பேய்மிரட்டி)

பெருந்தும்பை (பேய்மிரட்டி)
மூலிகைப் படங்கள் (57) “பூ”க்கோசு முதல் ”பூ”னை மீசைச் செடி வரை !

 

பூக்கோசு

பூக்கோசு

பூசனி
பூலாச்செடி

பூண்டு
பூவரசு

பூனைக்காலி

பூனைக்காலி விதை
பூனைமீசைச் செடி

பூனைமீசைச் செடி


 


மூலிகைப் படங்கள் (56) ”பு”ங்கு முதல் “பு”ன்னை வரை !புங்கம்பூ


புங்கமரம்

புங்கங்காய்

புங்கம்பூ

புங்கவிதை

புதினாபுதினா

புதினா விதை


புளியங்காய்

புளியம்பழம்

புளியநெற்று

புளியங்கொட்டை

புளியம்பூ


புளியாரைக் கீரை

புன்னைப்பூ

புன்னைமரம்புன்னைக்காய்