மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

சனி, 26 ஜூன், 2021

மூலிகைப் படங்கள் (20) ”கோ”புரம்தாங்கி முதல் ”கோ”ஷ்டம் வரை !

 

கோபுரம்தாங்கி


கோவைக் கொடி

கோரைக்கிழங்கு

கோரைப்புல்

கோரக்கர் மூலிகை (கஞ்சா செடி)

கோஷ்டம்

கோஷ்டம்

மூலிகைப் படங்கள் (19) ”கொ”சு விரட்டி முதல் ”கொ”ள்ளுக் காய்வேளை வரை !

 

கொசுவிரட்டிகொழிஞ்சி

கொள்ளுச்செடி

கொள்ளு


கொய்யா

கொன்றை

கொத்துமல்லி
கொட்டிக்கிழங்கு

கொட்டிக்கிழங்கு


கொட்டிக்கிழங்கு

கொத்தான்கொடி


கொண்டைக்கடலை

கொட்டைக்கரந்தை

கொடிவேலி

கொடிப்புங்கு

கொடிப்பசலை

கொசுவிரட்டி

கொள்ளுக்காய்வேளை